domingo, 29 de novembro de 2009

IRETE MEJI

EJE LEMBERE AKORE AJARE EYE LEMBERE LODIFA
EJE LEMBERE ASAREI FENISHE KI FA AJE ADIFAFUN
ORUNMILA, ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN POROYE

IRETEUNTELU/IRETELOGBE

IRETE INTELU MORE ABIRI KOLO OMOLUBO ABATA ATI KOTOPO
OMO LOBO AARA YANIYE OMO LOBO META LABA
PARI ATI META LABA MERIN LODAFUN IGBNI LODAFUN LANYE

IRETEYEKU

IRETEYEKU ABADA BI ABADA ALADA BI ABADA ADIFUN WENWELE
SHE LETISHONA AIYA LORUGBO KORU OKA ASHENU LABA ADIFUN
OLONOSHE UNATIN OMO WERE OGU TI BIELE

IRETEIWORI

IRETEYERO ORUNMILA LORUGBO TO IBAN
ESHU TELEBO IBO KOLO BABA OLORUN
BABA ADUKPE TO IBAN ESHU

IRETEDI

IRETE UNTEDI AMADA NIMI ADIFAFUN
AWAN LORI TANSHELU ALARE OSI AMUDI
AWO BORI OSA IFA NI KAFERUFUN OLOFIN
IYEMONJA, OBATALA ORUNMILA ATI LOBO KALENO OSHA

IRETEROSUN

IRETELOSO ADIFAFUN OBA IKU INLE ARERE OGUNARELU
OBALUAIYE OBA EGUN LESE IGI OBA TELE OMO EGUN
LADAFUN ORUNMILA, KAFERERUN EGUNGUN

IRETEWONRIN

IRETEWONRIN ODUBIRI FOBO ADIFAFUN
ORUNMILA OBARA BANIREGUN WANKA WIN WIN
OSAIYN YORO YORO

IRETEBARA

IRETE OBA LUJE LODAFUN ORUNMILA
YALODE ATI OBINI AKUKO OWUNKO
LEBO INTORI IKU INTORI ARUN, AFIE LEBO
MAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN OYA

IRETEKANRAN

IRETE KANA BERINLE BAGOGUN BAGBISAN
IRUN LOBO LAODO LAURE AKPERE LORUGBO


IRETEOGUNDA

IRETEGUNDA KUTAN OBA AYE ORISHA BI KOLE
ORUN OFE BI LEITOSHO ORISHAYE OSOGBE
ILE ASHUPA AWO UMBO LOBO ORISHA
ISALAYE KOLE AYE OBA LOGBO TENUJE
ELEBA MERINDELOGUN

IRETESA

IRETETOMAS KERE AWO TOMOAYE OMO SHANGO
OMO OYA, AYENI IFA ONI BABA LAWO OMO OBA JUNKO
BANJOKO, IFA BANJOKO, ORISHA, BANJOKO YENJOKO
JENI IFA IYERENI KAFEREFUN SHANGO MAFEREFUN
ORUNMILA

IRETEKA

IRETEKA OMA NI ATEKA ADIFAFUN INURE
ADIFAFUN ATEKA LEBO EYELE AKUKO LEBO

IRETEBATRUPON

IRETEBATRUPON AWO SELE AWO OBADE
ADITA GUN OSHA, OGIRINA TI O LOGI YA
TINLO BINI OMA, BINI OMA, GERE GERE
EJELE LEBO AWO LA MEJA
TONTI EJA EIYELE, AKUKO LEBO

IRETEOTURA

IRETETURA OTALA MI ANEWO
O FIWA NILA FIWA MERINTILE
OFON AYWARE OFON INI MIJO
OTURA LAFE, LAFE, EMI TI ONAN

IRETEUNFA

IRETEUNFA AKOKO OSHE ARO BIRIWO
DOGO ODO YA KOSHEKA BI AJE ADIFAFUN
OUN BABALAWO SHELE ERE LEBO KAFEREFUN
ESHU ATI YALODE

IRETEFUN

IRETEFILE MAFEREFUN SHANGO
ORUNMILA MALU, YAMODE IYEMUREO SHANGO
KABIESILE ORI ONLE OKUNI BIBELONA
YAMODE OBINIOSHE MEJI

OSHE OLADASHE ONI BARA BANIREGUN IFA
MOLOKU TIANE SHESHE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN

OSHENILOBE

OSHENILOBE OTOLAYE ADIFAFUN OLOWO BUERI
IKU PO PA MI PO PA MI ARUN KO PA MI
KO PA MI EJO KO PA MI KOPA MI OGU
KO PA MI KO PA MI

OSHEYEKU

OSHEYEKU BORU BOSHE YEKU IBAI BORO ONA
OBAYE BI IFA OSHEYEKU BAWAYE BI IFA
JONJO ODARA MOLONI, MOLOLUN INLE, ELEGBARA
OSHEYEKU BAWAYE BI IFA

OSHEIWORI

OSHE PAURE YEYE RE YEWARA OMI ABAUSHE
LU OFITO MOJA LADAFUN OSHE PAURE

OSHEDI

OSHEDI OKO MODE ADIFAFUN ORUNMILA ONI
BARA BANI RE GUN IFA NIRE IFA KAREFUN
IYALODE ATI OBINI

OSHEROSUN

OSHELESO OLALU FIRI ADIFAFUN LA ALE
ILE KORUGBO IRE OBO EIYELE LEBO
KAFEREFUN ESHU ATI YALODE

OSHE WONRIN

OSHEWONRIN BORO WONRIN KOKOROSHE AWE
OWONRIN KOKORO BI AJE EIYELE LEBO OSHE
MOWEYEO OWONRIN AKAKALEIYE OBA JOBI INU
INU OMO BALA AWO OKUTA, AWO LERI AKUTA

OSHE BARA

OSHEBARA AWO SHESHERE ADIFAFUN LOBA
EIFEREKU TOLUMA KU OGEDENALAFIA

OSHEKANA

OSHEKANA OSHE OPILIKI AFIJE AKO LONAN
ADIFAFUN SOKUN BATINSHE MAYE SHA EJA
ORO LEBOOSHEGUNDA

OSHE OMOLU OSHEWELW DIAWO WELE OSHE
BALLOYA DIAWO AKUKO BODAWA SHE
AJA BASHARE SINU ORO INAN OGESE OMI
AKOKO WINI AKOKO ISUGESE KILEMAN
OSHE OMOLU, OSHE OMOLU AGADA MAME LORUN

OSHESA

OSHESA AWO OBINI OPO ADIFAFUN
AKO AKUKO LEBO AKOFA ATITAN ERITA
MERIN ELEBO

OSHEKA

OSHEKA NINIWA ALAFIA OFINI OBI ATAKE
AFEUNAN OBI ATAKE, ELEWA, ELEWA
MI ORUN OBYJE ALÉ

OSHEOTURUKPON

OSHETRUPON IKA BAGUN MAYA LALAYA OUN
OYA GUNLE ILOWO TULE ADIFAFUN PITI
ARETINHO LAYA TINSHE AREMA AWUNKO LEBO
OLOGUN BANTO EIYELE AKUKO LEBO

OSHETURA

OSHE TURA LADAFUN UNIBANTINLO LEAJA
BENIJO TETE NO NISHO INBA OIYN AFERE
WEWE AIYABA DIDE AFERE WEWE
OSHETURA OMI UNROSO ATIE ASHA OLODUMARE
EBO OMO IRE ODARA

OSHEBILE

OSHEBILE BOROBORO MOFÁ IRETE MOKURE
IRETE YAMA YAMASA ADIFAFUN BEMI
LOLA TINSHOMO OKUNI ARA ODA OSHEBILE
BIAWO ADAWE ADI ATOLO BABADONA ORUN BABALAWO
LODAFUN ALAKETA, OSHEBILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO
BABADONA ORUN BABALAWO LODAFUN ALAKETO OSHEBILE
LODAFUN ALAKETU, OSHEBILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO
BABADONA ORUN BABALAWO LODAFUN ALAKENSI
OMO SI SI ROKO MAJE ALAKENTA
OMO SI SI ROKO MAJE ALAKETU
OMO SI SI ROKO MAIJE ALAKENSI
ADADA OMO ALABI IFA AWOOSHEFUN

OSHEFUN TEFUN SHEFUN SHEFUN BABA ARERU
ORUNMILA NI AYASHA RIA RIA AWO IGBIN
AKOTO KILO ASALAKOLE IKA KOYE ADAFUN
LOEDE IKOKOYEYE WAFUN AWO ONI KAKO
PEWO OMI KAKO OROGBO IGI NI ASHO
ORI ENI PEJU TOMPO KOLARO

Nenhum comentário:

Postar um comentário